תורן 30 אוגוסט 1960

תורן 30 אוגוסט 1960

מעל התורן – צ. ה. 4
דין-וחשבון המנהלים 4
ויהי בנסוע הנשיא – רפאל בשן 9
הפלגה המבאה של "תיאודור הרצל" 13
הועידה לבטיחות החיים בים ר/ח מ. אברמסקי 14
המשפט הימי באיזורי הקטבים פר' ד"ר מ. מושקט 16
מסעות האדם – צץ בן-שמואל 19
בצרפת "בונים את המולדת" – י. ווייט 22
ועוד על הכשרת ימאים – ש. בר-זאב 25
תולדות בית וורמס 26
המשרד המרכזי לנוסעים באירופה י. וייט 28
בולי ים פולניים – א. חצרוני 30
יוקם אולם -הנוסעים בחיפה – מ. ברזל 31
מכל הבא ליד טוביה כרמל 32
עם ה"תפוז" יורם סלע 34
מצבת אוניות 37